Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranice ishop.ba i pripadajućih sadržaja (uključujući i sve web shop-ove koji su zakupljeni u sklopu ishop.ba), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Laički

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem web shop-u, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg web shop-a. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica ishop.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da iShop platformu ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.
Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga ishop.ba, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i oglašivači. Molimo da poštujete pravo na slobodu tržišta i konkurencije.

Ukoliko smatrate da iShop treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja ishop.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. iShop.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. iShop nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije.

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju iShop.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt iShop.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača iShop.ba (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem iShop.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, proizvodi, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web shop iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Korisnicima iShop.ba se naplaćuje postavka i održavanje web shopa na mjesečnom nivou kao vid ustupanja mjesta za promociju, ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da iShop.ba na bilo koji način učestvuje u trgovini, niti da je oglašivač stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora.

Način i uslovi zakupa web shopa definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti promocije.

Zakup web shopa ne podrazumijevaju da je iShop.ba na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da iShop.ba, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju, zamjenu i /ili iznajmljivanje ili pak kakvu uslugu iz web shop-ova koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo korisnici koji su zakupili web shop na web platformi iShop.ba.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice iShop.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem web shop-u, dodanom proizvodu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. iShop.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.)  korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu obrade procesa kreiranja i produženja zakupa web shop-a.

U svrhu oglašavanja na web sajtu iShop.ba, korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na iShop.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač iShop.ba, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se iShop.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

iShop.ba garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

iShop. ba garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju iShop.ba može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi izdravač. koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika iShop.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice iShop.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu iShop.ba dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka možete poslati na mail info   @   ishop.ba

iShop.ba ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem iShop.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona iShop.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu njegovog web shopa, u svrhu dostave računa, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz proizvode koje je objavio u sklopu svog web shopa. Korištenjem iShop.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na iShop.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na iShop.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju iShop.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu iShop.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. iShop.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava zakupaca web shopa na iShop.ba.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

iShop.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na iShop.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava korisnika. iShop.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi iShop.ba, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na iShop.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača iShop.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime iShop.ba administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama iShop.ba

iShop.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

iShop.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice iShop.ba sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

iShop.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice iShop.ba
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice iShop.ba
• informacija na stranici iShop.ba
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici iShop.ba
• postupaka korisnika iShop.ba
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime iShop.ba
• korištenja stranica koje nisu pod domenom www.ishop.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime iShop.ba, kopirajući stranicu www.ishop.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

iShop.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s iShop.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane iShop.ba. iShop.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću iShop.ba na taj način. iShop.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. iShop.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da iShop.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 8. Proizvodi na iznajmljinim web shop-ovima

Kod dodavanja proizvoda na iznajmljeni web shop, oglašivač dodjeljuje iShop.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. iShop.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve proizvode za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na iShop.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl.
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan, rezervisan, iznajmljen ili je na bilo koji drugi način završena njegova kupoprodaja, te artikal više nije dostupan.
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema iShop.ba
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja iShop.ba
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, duhanski proizvodi čija je prodaja i reklamiranje regulisana posebnim zakonima, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima
• oružje i municija, osim onog oružja i municije koji služe, između ostalog, za bavljenje sportom (vazdušno oružje, municija za vazdušno oružje,…)
• kada se oglašava prodaja predmete čijom se prodajom krše autorska prava, a koji u opisu proizvoda sadrže navode koji upućuju da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka;
• kada se oglašava prodaja i/ili zamjena ili drugi oblik distribucije zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom proizvoda na iShop.ba on stupa u svojstvo ponuditelja proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi
• da iShop.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim iShop.ba ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje, zamjene i /ili drugog vida distribucije
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda i/ili usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• da neće koristiti iShop.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na iShop.ba postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju iShop.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
• iShop.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja iShop.ba kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. iShop.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima iShop.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.
• da iShop.ba može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni iShop.ba
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko iShop.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da iShop.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštivati sve odluke iShop.ba i njenih uposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja iShop administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da iShop administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će iShop.ba administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da iShop.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam
• da se na oglasnom prostoru jednog oglašivača može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja iShop.ba, te iShop.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici iShop.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da iShop.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. iShop.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt iShop.ba shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama iShop.ba samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta iShop.ba da je odredbama članova 25. – 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, iShop.ba oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge iShop.ba, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. iShop.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info    @ ishop.ba, te se ishop.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da iShop.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga –zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

iShop.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom iShop.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici iShop.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.iShop.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem iShop.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja iShop.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, septembar 2020.
Sva prava pridržana.

Kreiraj Web Shop